แจ้งปัญหาการใช้งานคลิกที่นี่

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จำนวน 385 รายการ

ที่ ชื่อ-สกุล อีเมล์ ตำแหน่ง โรงเรียน/สังกัด อนุมัติเมื่อ
1 น.ส.นัยย์เนตร นามสวัสดิ์
nainet.na@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 13:00:50
2 น.ส.ศศมล สุริพล
sasamol.su@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
21 ก.ย. 2564 12:59:29
3 นายวิชาญ เฟืองสกุลโรจน์
wichan.fu@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกก
21 ก.ย. 2564 12:57:56
4 น.ส.กาญจนา โก้กระโทก
kanjana.ko@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนปอแดง
31 ส.ค. 2564 15:36:50
5 น.ส.จันทิรา แปรนุ่น
chanthira.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
3 ส.ค. 2564 12:54:38
6 นางจิราภรณ์ ประภาสโนบล
jirapron.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
3 ส.ค. 2564 12:53:55
7 นายศุภฤกษ์ ทองศรี
supharoek.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงหวาน
3 ส.ค. 2564 12:52:15
8 น.ส.ทรายแก้ว วิเชียรรัตน์
saikaew.wi@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:42:02
9 น.ส.กมลวรรณ จันทรจิต
kamonwan.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:41:15
10 นายอนุวัฒน์ สุทธิวงศ์
anuwat.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองสะแก
27 ก.ค. 2564 18:38:37
11 น.ส.กัญญ์ณพัชญ์ ดีนวลพะเนาว์
kannapat.de@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองกก
27 ก.ค. 2564 18:37:55
12 นางกาญจนา บำรุงรัตน์ตระกูล
khanchana.bu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองกก
27 ก.ค. 2564 18:32:43
13 น.ส.อุไรพร โสภาคำ
uraiporn.so@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระพุทธ
30 มิ.ย. 2564 11:33:37
14 นางลาวัลย์ วงศ์ธรรม
lawan.wo@korat2.go.th
ครู
บ้านละลม
30 มิ.ย. 2564 11:32:38
15 น.ส.กัญญารัตน์ กลิ่นกระโทก
kanyarat.kl@korat2.go.th
ครู
บ้านกอกวิทยา
16 มิ.ย. 2564 12:57:11
16 นางขวัญสกุล จันทร์วิเศษ
khwansakun.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านพระพุทธ
16 มิ.ย. 2564 11:01:25
17 น.ส.มัณฑนา ขนายกลาง
manthana.kh@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไผ่
16 มิ.ย. 2564 10:59:27
18 นายสมชาย จีบโพธิ์
somchai.je@korat2.go.th
ครู
บ้านกรูด
16 มิ.ย. 2564 10:57:33
19 นายณรงค์ภักดี ยะไวย์
narongpakdee.ya@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านกรูด
16 มิ.ย. 2564 10:55:06
20 น.ส.นลินี ปัสตัน
nalinee.pu@korat2.go.th
ครู
บ้านดะแลง
16 มิ.ย. 2564 10:51:10
21 นายบัญชา จีนดอน
buncha.je@korat2.go.th
ครู
บ้านดอนพราหมณ์
16 มิ.ย. 2564 09:23:45
22 น.ส.มยุรา เนียนกระโทก
mayura.ni@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองยาง
24 พ.ค. 2564 09:58:54
23 น.ส.วิลาวัลย์ จันทร์งาม
wilawan.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองแมว
24 พ.ค. 2564 09:58:09
24 นายกฤษกร จันทรเสนา
kitsakorn.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์
24 พ.ค. 2564 09:54:12
25 นายสงกรานต์ สร้อยบัว
songkran.so@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
2 เม.ย. 2564 11:04:45
26 นางวนิดา พลโลหะ
wanida.poll@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
18 มี.ค. 2564 16:36:25
27 น.ส.เตือนใจ กรุยกระโทก
teunjai.kr@korat2.go.th
ครู
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
18 มี.ค. 2564 15:32:16
28 นายชัชวาล แนบสนิทวงศ์
chatchaval.na@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองกระทุ่ม
18 มี.ค. 2564 15:21:56
29 น.ส.นันทิดา พวงกระโทก
nuntida.ph@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
18 มี.ค. 2564 15:19:12
30 น.ส.หนึ่งพธู ขามาลา
neongpatoo.ka@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
จักราชราษฎร์สามัคคี
18 มี.ค. 2564 12:54:51
31 น.ส.พักตร์วิภา บุญประสิทธิ์
pakvipa.bo@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:13:48
32 นายวิจิตร สินมาก
vijit.si@korat2.go.th
ครู
เสมาอุปถัมภ์
8 มี.ค. 2564 16:12:58
33 น.ส.สุกัญญา ศรีสันต์
suganya.sr@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:12:18
34 นางพจนา สินมาก
potchana.si@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
8 มี.ค. 2564 16:11:35
35 น.ส.อรอนงค์ ตวยกระโทก
onanong.tu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองไผ่
8 มี.ค. 2564 16:10:51
36 น.ส.สุดารัตน์ ภาสดา
sudarat.ph@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
8 มี.ค. 2564 16:09:30
37 นายธานินท์ ขุขนนท์
ธานินทร์.
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
8 มี.ค. 2564 16:08:19
38 นายภานุวัฒน์ สมบัติ
phanuwat.so@korat2.go.th
นิติกร
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ก.พ. 2564 10:12:12
39 น.ส.รัชนีวรรณ คงเป็นนิจ
ratchaneewan.kh@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ก.พ. 2564 10:11:12
40 นางศิริวรรณ ทองสิงห์
siriwan.th@korat2.go.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
สพป. นครราชสีมา เขต 2
2 ก.พ. 2564 13:14:35
41 นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
thithisak.pe@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสลักได
22 ม.ค. 2564 11:43:17
42 น.ส.อรพินท์ สว่างเรียน
aurapin.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านบิง
22 ม.ค. 2564 14:29:08
43 น.ส.วนิดา มีเพ็ชร
wanida.me@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
22 ม.ค. 2564 14:27:56
44 น.ส.อรชญารัตน์ รัชตะวราเศรษฐ์
ornchayarat.ra@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:26:42
45 น.ส.อมรรัตน์ สาครรัมย์
amornrat.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:23:15
46 นายเสรี คำนันดา
seri.ku@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสวนหอม
22 ม.ค. 2564 14:21:45
47 นางปาริชาติ ทิศกระโทก
parichat.ti@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองแมว
15 ธ.ค. 2563 09:27:15
48 นางปราณี รูปจันทร์
pranee.ro@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองจระเข้หิน
7 ธ.ค. 2563 13:03:12
49 น.ส.ศิริวิมล ธำรงพัฒนารักษ์
sirivimon.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองจระเข้หิน
7 ธ.ค. 2563 13:02:22
50 น.ส.มะลิวัลย์ จงจิตชอบ
maliwan.jo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
7 ธ.ค. 2563 13:01:07
51 น.ส.ณัชชา ทิพย์พันดุง
natcha.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
7 ธ.ค. 2563 13:00:03
52 น.ส.พัชรี สืบเสระ
phatchari.su@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนสำราญ
3 ธ.ค. 2563 14:04:09
53 นายสมชาย พูลสวัสดิ์
somchai.po@korat2.go.th
ครู
บ้านบึงไทย
3 ธ.ค. 2563 09:28:57
54 นายไพฑูรย์ การเพียร
paitoon.ka@korat2.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
1 ธ.ค. 2563 11:39:15
55 น.ส.สุดารัตน์ ประมุลจะนัง
sudarat.pr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
สมานมิตรวิทยา
9 พ.ย. 2563 14:03:56
56 น.ส.ณิชนันท์ นิติสิทธิ์
nitchanan.ni@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพลอง
9 พ.ย. 2563 14:02:51
57 น.ส.จุฑารัตน์ วันทะวงษ์
jutarut.wa@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงหวาน
9 พ.ย. 2563 14:00:37
58 นางยุทัยทิพย์ ชาครนิธิพงศ์
yuthaithip.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรือ
2 ต.ค. 2563 11:51:01
59 นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์
jirayut.su@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดจอกน้อย
9 ก.ย. 2563 14:17:01
60 น.ส.อมรรัตน์ จิ๋ววิเศษ
amonrat.ji@korat2.go.th
ครู
บ้านบึงพระ
9 ก.ย. 2563 14:15:57
61 น.ส.กฤษฎิ์ฐิตา พันธ์สาริกิจ
kritthita.pa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
สมบูรณ์วัฒนา
9 ก.ย. 2563 14:14:50
62 นางธันญาพัชญ์ ใจปัญญา
tunyapatch.ja@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองสะแก
9 ก.ย. 2563 14:12:48
63 นายประสาท แป้นนางรอง
prasat.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเมืองพลับพลา
13 ส.ค. 2563 11:23:45
64 น.ส.ประภาภรณ์ จันทรทีประ
prapapron.ju@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านเมืองพลับพลา
13 ส.ค. 2563 11:20:18
65 นายอนิวัฒน์ พลยางนอก
aniwat.ph@korat2.go.th
ครู
บ้านท่าอ่าง
9 ก.ย. 2563 14:11:30
66 นายอนุชิต ป่วงกระโทก
anuchit.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 13:15:08
67 น.ส.จิราวรรณ ทินกระโทก
jirawan.ti@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 12:07:22
68 นายสุรินทร์ สุวะเสน
surin.su@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองไม้ไผ่
6 ส.ค. 2563 12:06:36
69 น.ส.ชุตินันท์ พันธุรักษ์
chutinan.ph@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
3 ส.ค. 2563 15:40:05
70 นายแสงสว่าง เข็มทิพย์
saengswang.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านพระพุทธ
3 ส.ค. 2563 15:39:19
71 นายวชิรโชติ สำรวมจิต
wachirachot.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองกก
22 ก.ค. 2563 14:13:37
72 นางวรลักษณ์ หาญโก่ย
woraluck.ha@korat2.go.th
ครู
บ้านห้วยแคน
16 ก.ค. 2563 13:55:19
73 น.ส.ภัทร์พิชชา ศรีเทพ
phatphitcha.sr@korat2.go.th
ครู
ชุมชนสว่างวิทยา
22 ก.ค. 2563 14:12:50
74 นายนวพล การค้า
nawapol.ka@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
22 ก.ค. 2563 14:12:03
75 นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
anuwat.wi@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รักชาติประชาบำรุง
22 ก.ค. 2563 14:10:54
76 นางปราณี ไชยคำภา
pranee.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านกรูด
22 มิ.ย. 2563 08:53:58
77 นายเอกพล ริมไธสง
ekkaphon.ri@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหนองม่วงใหญ่
22 มิ.ย. 2563 08:53:24
78 นายเจนวิทย์ จันทร์วิเศษ
jenwit.ju@korat2.go.th
งานบริการ
บ้านตะกุดเครือปลอก
22 มิ.ย. 2563 08:50:53
79 น.ส.นันณภัชสรณ์ หร่องเจริญ
์nunnaphatsorn.ro@korat2.go.th
ครู
บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
22 มิ.ย. 2563 08:50:01
80 น.ส.สิริพร บุญช่วย
siripond.bo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองม่วงหวาน
22 มิ.ย. 2563 08:47:58
81 นางปาริฉัตร รักจังหวัด
parichat.ra@korat2.go.th
บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาด
สพป. นครราชสีมา เขต 2
12 มิ.ย. 2563 10:22:07
82 น.ส.ขนิษฐา ถอยกระโทก
khanittha.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองขาม
22 มิ.ย. 2563 08:46:59
83 นางอัญชลินทร์ เทียมกระโทก
anchalin.th@korat2.go.th
ครู
บ้านใหม่ไทยเจริญ
4 มิ.ย. 2563 14:06:02
84 นายวิชัย ทิศกระโทก
wichai.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านใหม่ไทยเจริญ
4 มิ.ย. 2563 12:53:41
85 นางสุทินธรณ์ ปานวัชราคม
suthinthon.pa@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
29 พ.ค. 2563 11:56:29
86 นายนิติธร ทองภูบาล
nititon.th@korat2.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 พ.ค. 2563 12:48:06
87 นางมลฤดี เมฆประเสริฐสุข
monrudee.me@korat2.go.th
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 พ.ค. 2563 12:47:25
88 นายภิญโญ กันหา
pinyo.ka@korat2.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 พ.ค. 2563 12:46:43
89 นางนีรนุช ชามน้อย
neeranut.ch@korat2.go.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 พ.ค. 2563 12:46:04
90 น.ส.ณัชชา ซึมกระโทก
nutcha.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองหัวแรด
27 พ.ค. 2563 11:21:01
91 นายเกียรติพงศ์ ลันวงษ์สา
kiattipong.la@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโจด
27 พ.ค. 2563 11:16:52
92 น.ส.ขวัญจิรา สินจริยานนท์
kwanjira.si@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
27 พ.ค. 2563 11:10:29
93 น.ส.นุชนาถ ลาดหลาว
nuchanat.la@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองขาม
27 พ.ค. 2563 11:03:34
94 น.ส.จินตนาพร กล่ำพิมาย
jintanaporn.kl@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองขาม
27 พ.ค. 2563 11:01:35
95 น.ส.มัณฑิตา ศรีคำ
munthita.sr@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:35:04
96 น.ส.กนกวรรณ แจ้ใส
kanokwan.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:34:16
97 นางลักษณ์กมล ก่อคุณพิพัฒน์
.lakkamol.ko@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:32:32
98 นางสุจินต์ สังข์สูงเนิน
sujin.sa@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:28:37
99 นายเฉลิมพัด แซ่จึง
chalermpat.sa@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:24:53
100 นายศุทธวีร์กาณฑ์ ไกรสน
suttaweegan.kr@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:22:37
101 น.ส.จันทร์จิรา สินปรุ
chanchira.si@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:21:48
102 น.ส.วัชราวลี เขียวบุตร
watsharawalee.kh@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:20:53
103 นางบุหลัน อ่อนทะเล
bulan.on@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:19:47
104 น.ส.สุดารัตน์ เจิมขุนทด
sudarat.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:17:38
105 นายอนุสรณ์ สนิทชัย
anusorn.sa@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 14:12:48
106 น.ส.จิราพร เตไธสง
jiraporn.te@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 13:51:57
107 นายวันชนะ เภาวิเศษ
wanchana.ph@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 13:39:02
108 ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ
suwit.bo@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระแก้ว
8 พ.ค. 2563 13:37:51
109 นางปิยะกุล พัวอมรพงศ์
piyagul.pu@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหินโคน
8 พ.ค. 2563 13:37:04
110 นายทองอินทร์ ไปเจอะ
tongin.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพลอง
23 เม.ย. 2563 14:54:40
111 นางพรสวรรค์ คร่ำสุข
pornsawan.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านด่านเกวียน
8 พ.ค. 2563 13:36:17
112 นายสิทธิชัย อรรคบุตร
sitthichai.ak@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกพลวง
15 เม.ย. 2563 10:56:16
113 น.ส.ปัญณิศา กาญจน์อนุกูล
pannisa.ba@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองหัวแรด
15 เม.ย. 2563 10:57:00
114 นายฉัตรชัย สงทามะดัน
chatchai.so@korat2.go.th
ครู
บ้านยอกขาม
15 เม.ย. 2563 10:57:43
115 นายศรีเมือง อ่างลี
srimuang.an@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนพลับพลา
7 เม.ย. 2563 15:10:49
116 นายไพฑุรย์ เทือกเถาว์
paithon.te@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะแกรง
7 เม.ย. 2563 13:13:29
117 นางลักขณา บวรฐิติชัยรัฐ
nannaphat.bo@korat2.go.th
ครู
บ้านตะแกรง
7 เม.ย. 2563 13:09:15
118 น.ส.อ้อมพร แทวกระโทก
aomphon.th@korat2.go.th
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป. นครราชสีมา เขต 2
15 เม.ย. 2563 10:58:18
119 น.ส.วิภา นุชใหม่
vipa.nu@korat2.go.th
นักจัดการงานทั่วไป
สพป. นครราชสีมา เขต 2
15 เม.ย. 2563 10:58:56
120 นางลัดดา ธีรจินดาขจร
ladda.th@korat2.go.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:35:55
121 นางณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล
natpaphat.pa@korat2.go.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:35:10
122 นางทิพย์สุดา ใจดี
thipsuda.ja@korat2.go.th
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:33:13
123 นางปราณี วิเศษกลิ่น
pranee.wi@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 13:16:39
124 นางภคมน เอื้อมเก็บ
pakamon.ue@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 13:15:55
125 นางนภัสภรณ์ โลหณุต
์napatsaporn.lo@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 13:17:42
126 น.ส.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์
somporn.su@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:32:21
127 นางนัยนา ตันเจริญ
naiyana.ta@korat2.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:31:32
128 นางจินตนา ช่องสาร
่jintana.ch@korat2.go.th
นักวิชาการศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:30:43
129 นางยุวดี กล่ำมอญ
yuwadee.gl@korat2.go.th
นักจัดการงานทั่วไป
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:29:24
130 นางคุณาลักษณ์ สกุลวรรณ์บวร
koonaluck.sa@korat2.go.th
นักวิชาการศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:28:42
131 นายวรายุส์ จาดยางโทน
warayu.ch@korat2.go.th
นักวิชาการศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:27:32
132 นางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์
kannicha.ak@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:26:23
133 น.ส.สมพร หมายรอกลาง
สมพร.
คนครัว
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 พ.ค. 2563 12:52:51
134 นายชัยยุทธ สว่างสุข
chaiyut.sa@korat2.go.th
นักวิชาการศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:24:59
135 น.ส.ภัทริญา สุขพร้อม
pattariya.su@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 17:24:08
136 น.ส.สุพรรณี มงคลนิพัทธ์
supannee.mo@korat2.go.th
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
31 มี.ค. 2563 13:22:13
137 นายวีระพล มาจันทึก
weerapon.ma@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโค้งกระโดน
31 มี.ค. 2563 13:20:23
138 น.ส.ตรีรัตน์ ทิศกระโทก
trirat.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนตาพรม
20 มี.ค. 2563 11:17:00
139 นางหนึ่งฤทัย ปานอริยะนันท์
nuengrutai.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าลาดขาว
20 มี.ค. 2563 11:15:26
140 น.ส.เขมมิกา ปักนอก
kemmika.pu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองไผ่
21 ก.พ. 2563 14:13:14
141 นายกิติพงษ์ ศรีคะรัตน์
kittipong.sr@korat2.go.th
ครู
วัดหินมงคล
21 ก.พ. 2563 14:12:24
142 นางสุกัญญา แก้วสีพรม
sukanya.ka@korat2.go.th
ครู
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
21 ก.พ. 2563 11:36:02
143 นางจุรีรัตน์ แย้มศรี
่jureerut.ja@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองลูกควาย
21 ก.พ. 2563 09:36:09
144 นายไพศาล ตากกระโทก
paisal.ta@korat2.go.th
ครู
บ้านสารภี
20 ก.พ. 2563 14:27:28
145 นายนคร รัตนประภาวรรณ
nakorn.ra@korat2.go.th
ครู
บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)
20 ก.พ. 2563 14:26:40
146 น.ส.ชนิดา ชนะภัย
chanida.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
19 ก.พ. 2563 16:02:28
147 นางนิตยา พลชนะ
nittaya.po@korat2.go.th
ครู
บ้านหัวทำนบ
19 ก.พ. 2563 15:06:42
148 นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
somsak.ch@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเมืองรัง
19 ก.พ. 2563 14:52:47
149 นางยุพารัตน์ รบศึก
yupharat.ro@korat2.go.th
ครู
บ้านหัวทำนบ
19 ก.พ. 2563 14:09:02
150 นายสถิตย์ อดทน
sathit.od@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
19 ก.พ. 2563 12:35:29
151 จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน
kulsiri.an@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอน
18 ก.พ. 2563 18:54:30
152 นางบุญส่ง รักทอง
ิboonsong.ra@korat2.go.th
ครู
บ้านดอน
18 ก.พ. 2563 18:53:21
153 นายศุภดิษฐ์ บุญเรือง
supphadit.bo@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าตะแบก
13 ก.พ. 2563 14:28:09
154 น.ส.ดารากร พิชิตชัยปฐมพร
darakorn.ph@korat2.go.th
ครู
จักราชราษฎร์สามัคคี
13 ก.พ. 2563 14:27:18
155 นางศิริพร ขันดี
siriporn.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านสระมะค่า
31 ม.ค. 2563 14:40:01
156 นางวนิดา ผลกระโทก
wanida.po@korat2.go.th
ครู
บ้านท่าลาดขาว
31 ม.ค. 2563 14:40:51
157 น.ส.ทิพย์สุคนธ์ เจริญชัยวัฒนโชติ
tipsukhon.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
สามัคคีวิทยา
19 ม.ค. 2563 11:57:45
158 นางสุพิชญา กล้าไพรี
supitchaya.kl@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงใหญ่
19 ม.ค. 2563 11:56:48
159 นางลำเพย ใจเจริญ
lampeay.ja@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนพฤกษ์
29 พ.ย. 2562 10:01:13
160 นางมัจฉรีย์ พงศ์สุวรรณ
matcharee.ph@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองม่วงหวาน
13 พ.ย. 2562 16:19:57
161 น.ส.นงนลิน ขาวจันทร์คง
nongnalin.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านทองหลาง
13 พ.ย. 2562 16:19:18
162 น.ส.หยาดพิรุณ หลอดพันธ์
yardpirun.lo@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนพะไล
13 พ.ย. 2562 16:18:33
163 น.ส.เกษชรินทร์ ภูมิศรีจันทร์
ketcharin.ph@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหนองบัวกลาง
13 พ.ย. 2562 16:17:33
164 นายบุณยกร โจทย์กิ่ง
boonyakon.ch@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
1 พ.ย. 2562 12:02:55
165 นางจริญญา ยติกร
jarinya.ya@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
1 พ.ย. 2562 12:02:04
166 น.ส.อารยา ปุ้มกระโทก
arraya.po@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานนาตลิ่งชัน
1 พ.ย. 2562 12:00:36
167 นายบุญเรือง ทองอิน
boonrueng.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบัวกลาง
1 พ.ย. 2562 11:59:39
168 นายอิชยา กิตติเวทยานุสรณ์
itchaya.ki@korat2.go.th
ครู
บ้านลุงเขว้า
30 ก.ย. 2562 10:21:45
169 นางสนินาถ ต้นพนม
saninat.to@korat2.go.th
ครู
ชุมชนดอนไพล
26 ก.ย. 2562 15:08:30
170 น.ส.นงเยาว์ แก่นกระโทก
nongyao.ka@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชุมชนดอนไพล
26 ก.ย. 2562 15:07:37
171 นางสุชาดา คำเสียง
suchada.kh@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา
26 ก.ย. 2562 14:39:56
172 นางยุพิน ฟานกระโทก
yupin.fa@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรึก
25 ก.ย. 2562 15:34:25
173 นางสมนึก ทวาผักแว่น
somnuk.ta@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนปอแดง
25 ก.ย. 2562 15:27:56
174 นายดิลก หลงละลวด
dilok.lo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
25 ก.ย. 2562 15:23:50
175 นางอุไร เงินพลับพลา
urai.ng@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนปอแดง
25 ก.ย. 2562 15:21:45
176 นางสุนิสา จิ๋ววิเศษ
sunisa.ji@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานนาตลิ่งชัน
25 ก.ย. 2562 15:19:46
177 น.ส.กนกเลขา โชคสวัสดิ์
kanoklekha.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
25 ก.ย. 2562 15:16:41
178 น.ส.สุธาสินี มุ่งเฝ้ากลาง
sutasinee.mu@korat2.go.th
ครู
ชุมชนดอนไพล
25 ก.ย. 2562 15:15:16
179 น.ส.ปริตรา วอนกระโทก
paritra.wo@korat2.go.th
ครู
ชลประทานบ้านกอโจด
25 ก.ย. 2562 15:14:19
180 นายนนทนันท์ จันทกุล
nonthanan.ja@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
25 ก.ย. 2562 15:13:38
181 น.ส.หทัยชนก ปานพิมพ์
hataichanok.pa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนเพชร
25 ก.ย. 2562 15:10:39
182 น.ส.วีรักษ์ เอิบผักแว่น
weerak.er@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนปอแดง
25 ก.ย. 2562 15:09:24
183 น.ส.การะเกด แตงกระโทก
karaked.ta@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโนนเพชร
25 ก.ย. 2562 15:07:43
184 น.ส.โชติรส เจษฎา
chotirot.je@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรึก
25 ก.ย. 2562 15:06:20
185 นายธีรพันธุ์ ไกรจันทร์
teeraphan.kr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชลประทานบ้านกอโจด
25 ก.ย. 2562 15:05:19
186 น.ส.พัดชา รัตนชาติวิเชียร
patcha.ra@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรึก
25 ก.ย. 2562 15:04:33
187 นายศรายุทธ พวงประเสริฐ
sarayut.pu@korat2.go.th
ครู
บ้านหินดาด
25 ก.ย. 2562 10:40:48
188 นายนิคม บัตรจัตุรัส
nikom.bu@korat2.go.th
ครู
บ้านปอพราน
25 ก.ย. 2562 10:05:03
189 น.ส.ชวัลลีย์ แนบสนิทวงศ์
chawanlee.na@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองกระทุ่ม
25 ก.ย. 2562 10:04:16
190 น.ส.อังคณา ด้วงกระโทก
angkana.do@korat2.go.th
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองสะแก
25 ก.ย. 2562 10:02:37
191 นายอาคม ลาสุดตา
arkhom.la@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านตะคร้อ
25 ก.ย. 2562 10:01:43
192 น.ส.ศศิธร หมายรอกลาง
sasithon.ma@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านสวนปอ
16 ก.ย. 2562 15:08:58
193 ส.อ.หญิงวัลยาภรณ์ ศรีสุธรรม
wanlayaporn.sr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบุนนาก
16 ก.ย. 2562 15:07:59
194 นายเดชา คานจันทึก
decha.ka@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองสาย
16 ก.ย. 2562 15:06:18
195 นายณัฐวุฒิ ธรรมไธสง
nutthawut.th@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโกรกไม้แดง
2 ก.ย. 2562 10:00:51
196 นางเดือนเพ็ญ เจียกงูเหลือม
duanpen.je@korat2.go.th
ครู
วัดสลักได
2 ก.ย. 2562 09:59:30
197 นายพุทธา ศรีเนตร
phutth.sr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านพระ
30 ก.ค. 2562 12:50:03
198 นางสายชล นาคเครือ
saychol.na@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านโคกพระ
30 ก.ค. 2562 12:59:29
199 นายภานุพงษ์ ดอนกระโทก
panupong.do@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
30 ก.ค. 2562 12:58:33
200 น.ส.คิดคำนึง บำรุงพล
kidkamnung.bu@korat2.go.th
ครู
บ้านปรางค์
30 ก.ค. 2562 12:57:31
201 นายพิเชษฐ วันทากุล
pichet.wa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกุดสวาย
30 ก.ค. 2562 12:56:36
202 น.ส.ชฎากาญจน์ งามเผ่า
chadakan.ng@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสว่างวิทยา
30 ก.ค. 2562 12:55:40
203 น.ส.วรรณวิภา เจนครบุรี
wanwipa.je@korat2.go.th
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านปรางค์
30 ก.ค. 2562 12:53:26
204 นางกานต์พิชชา นาศรี
kanpitcha.na@korat2.go.th
ครู
บ้านตะกุดเครือปลอก
30 ก.ค. 2562 12:52:43
205 นางญาณทิพย์ เด่นกลาง
yanthip.de@korat2.go.th
ครู
บ้านตะกุดเครือปลอก
30 ก.ค. 2562 12:51:24
206 นายอุทัย กล้าหาญ
uthai.kl@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกพระ
18 ก.ค. 2562 14:03:42
207 นางดรุณี เนตรพล
darunee.ne@korat2.go.th
ครู
สมานมิตรวิทยา
18 ก.ค. 2562 13:56:23
208 นางจารุนิภา ชลธารฤทธา
jarunipa.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนตาพรม
18 ก.ค. 2562 13:52:54
209 น.ส.สุดารัตน์ ดีทองหลาง
sudarat.de@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
วัดหนองนกคุ่ม
18 ก.ค. 2562 13:51:38
210 นายทวีชัย ทวีทรัพย์อาภรณ์
thaweechai.th@korat2.go.th
ครู
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
18 ก.ค. 2562 13:48:48
211 นางอรุณฉลอง ศิริพร ณ ราชสีมา
aroonchalong.si@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองจระเข้หิน
18 ก.ค. 2562 13:44:00
212 นางอารีรัตน์ แหวนจะโป๊ะ
areerat.wa@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองขามน้อย
18 ก.ค. 2562 13:38:41
213 นางนิติญา นิเรียงรัมย์
nitiya.ni@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขามสงเคราะห์
18 ก.ค. 2562 13:26:47
214 น.ส.ภัทรวดี ชุดไธสง
phatthadee.ch@korat2.go.th
ครู
ไทรทอง
18 ก.ค. 2562 13:23:26
215 น.ส.อทิตา ศรีสวัสดิ์
athita.sr@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองนกกวัก
18 ก.ค. 2562 13:22:18
216 นางจุฑามาศ สุขประเสริฐ
jutamas.su@korat2.go.th
ครู
บ้านตะกุดเครือปลอก
18 ก.ค. 2562 13:21:16
217 นายบุญเลิศ เรือนทิพย์
boonlert.ru@korat2.go.th
ครู
บ้านพระพุทธ
18 ก.ค. 2562 13:18:50
218 น.ส.พรทิพย์ แก่นพะเนาว์
porntip.ka@korat2.go.th
ครู
วัดเหมสูง
18 ก.ค. 2562 11:43:05
219 นางพัชรี ฝอดสูงเนิน
patcharee.fo@korat2.go.th
ครู
วัดหนองพลวง
18 ก.ค. 2562 11:41:51
220 น.ส.สายสุดา รายพิมาย
saisuda.ra@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านโนนพะไล
18 ก.ค. 2562 11:39:25
221 นางเรณู ถุนนอก
renu.th@korat2.go.th
ครู
บ้านสวนปอ
18 ก.ค. 2562 11:37:26
222 น.ส.กันภิรมย์ ทานกระโทก
kanpirom.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสระมะค่า
9 ก.ค. 2562 15:16:43
223 นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น
prommarin.ch@korat2.go.th
ครู
ราษฎร์บำรุง
9 ก.ค. 2562 15:15:13
224 น.ส.รุ่งทิพย์ จำเนียรกูล
rungtip.ja@korat2.go.th
ครู
ชุมชนบ้านทับสวาย
5 ก.ค. 2562 15:06:14
225 นายคณิศร ท้าวนอก
kanison.th@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ก.ค. 2562 15:05:03
226 น.ส.พัชรมัย คัตพันธ์
phatcharamai.kh@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านดอนเกตุ
5 ก.ค. 2562 14:59:57
227 นางอรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน
on-urai.ta@korat2.go.th
ครู
บ้านบุกระโทก
5 ก.ค. 2562 14:49:57
228 น.ส.ธีราพร แสนคำ
theeraporn.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบุนนาก
28 มิ.ย. 2562 14:49:10
229 พ.จ.อ.พิเชฐ ไผครบุรี
pichet.pa@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
28 มิ.ย. 2562 14:48:18
230 นายสุขุม พิมพะสาลี
sukhum.pi@korat2.go.th
นักประชาสัมพันธ์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
19 มิ.ย. 2562 10:11:00
231 น.ส.บุญร่วม ราวพิมาย
boonruam.ra@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านบุกระโทก
17 มิ.ย. 2562 15:21:19
232 นายนพดล อินทรประเสริฐ
nopdol.in@korat2.go.th
ครู
บ้านดอนเกตุ
12 มิ.ย. 2562 17:06:06
233 นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์
atchara.ki@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
11 มิ.ย. 2562 09:36:50
234 น.ส.เปรมใจ จิตตวิบูลย์
pramjai.ji@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองพลอง
5 มิ.ย. 2562 14:32:51
235 นางตติยา ใจกล้า
tatiya.ja@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
24 พ.ค. 2562 11:10:41
236 นายอนุวัฒน์ สง่าในเมือง
anuwat.sa@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองสะแก
15 พ.ค. 2562 18:57:49
237 นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง
suwan.jo@korat2.go.th
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป. นครราชสีมา เขต 2
15 พ.ค. 2562 18:57:04
238 นางสิริพร จิตจักร์
siriporn.ji@korat2.go.th
ครู
บ้านพิชิตคเชนทร์
14 พ.ค. 2562 10:04:14
239 นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก
wittaya.pl@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดะแลง
14 พ.ค. 2562 10:02:29
240 น.ส.วนิดา ครองกระโทก
wanida.kr@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนเพชร
14 พ.ค. 2562 10:01:00
241 น.ส.ปะนัตดา บุปผาวาส
panadda.bu@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
วัดหนองนา
13 พ.ค. 2562 10:54:27
242 น.ส.สุมนฉัตร อินทร์บำรุง
sumonchat.in@korat2.go.th
ครู
รักชาติประชาบำรุง
13 พ.ค. 2562 10:53:39
243 นายนิรุติ ทรัพย์สินทวีคูณ
nirutti.su@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองสาย
13 พ.ค. 2562 10:52:57
244 น.ส.ชุติมา คงกระโทก
chutima.ko@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
13 พ.ค. 2562 10:51:46
245 น.ส.นิธินันท์ แก้วสุวรรณ
nithinan.ka@korat2.go.th
ครู
บ้านลุงเขว้า
8 พ.ค. 2562 16:33:36
246 ว่าที่ร.ต.หญิงสายตา คำสิงห์นอก
saita.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านสระแก้ว
7 พ.ค. 2562 12:55:49
247 นายสุรทิน โตหมื่นไวย
suratin.to@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
7 พ.ค. 2562 09:05:54
248 นายภัทรพล ไกรยา
pattarapon.kr@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองขาม
7 พ.ค. 2562 09:05:02
249 นางสุวัจนา คำชำนิ
suwatjana.ku@korat2.go.th
ครู
บ้านซ่าเลือด
7 พ.ค. 2562 09:03:28
250 นางรัติยา ชิดชม
ratiya.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนขี้ตุ่น
7 พ.ค. 2562 08:45:30
251 น.ส.บุศยารัตน์ ดวงดารา
buysayarat.da@korat2.go.th
ครู
บ้านโค้งกระโดน
7 พ.ค. 2562 08:44:07
252 น.ส.สุธาสินี สว่างศรี
sutasinee.sa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองลูกควาย
1 พ.ค. 2562 11:16:49
253 นายวิเชียร นาคสะพัด
wichean.na@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรือ
19 เม.ย. 2562 11:32:02
254 นายเกรียงไกร จุฬารมย์
kriangkrai.ju@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะโก
9 เม.ย. 2562 08:43:46
255 นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัย
satid.li@korat2.go.th
ครู
บ้านใหม่ไทยเจริญ
6 เม.ย. 2562 16:38:55
256 นางพรทิพย์ บัวคำ
phonthip.bu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองปรือ
6 เม.ย. 2562 16:38:09
257 น.ส.สุกัญญา ประกอบมิตร
sukanya.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านเมืองรัง
6 เม.ย. 2562 16:37:30
258 นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน
nattapong.fo@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองนกคุ่ม
6 เม.ย. 2562 16:36:42
259 นางเพ็ญทิพย์ ดีขุนทด
pentip.de@korat2.go.th
ครู
วัดหนองนกคุ่ม
6 เม.ย. 2562 16:35:56
260 น.ส.อาริยา มีขันทอง
ariya.me@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกพลวง
7 พ.ค. 2562 09:06:52
261 นางณัฏฐนิช เตือนใจตน
nattanid.to@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
4 เม.ย. 2562 14:48:54
262 น.ส.ชลธิชา ปิตาละเต
chonticha.pi@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านห้วยแคน
4 เม.ย. 2562 13:18:59
263 น.ส.ศิรินทิพย์ ถุงจันทร์แก้ว
sirintip.th@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
4 เม.ย. 2562 13:18:09
264 นายชาลี แดงหล้า
chalee.da@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพระนารายณ์
4 เม.ย. 2562 13:17:21
265 น.ส.ณพัชร ลบบำรุง
naphat.lo@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
รัฐการุณวิทยา
4 เม.ย. 2562 13:16:29
266 นายสุวิทย์ ครึกกระโทก
suwit.k@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าตะเคียน
4 เม.ย. 2562 13:15:15
267 นายจรูญ ผินงูเหลือม
jaroon.ph@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกสำโรง
2 เม.ย. 2562 13:36:25
268 น.ส.ชนนิกานต์ สกุลสวัสดิ์พันธ์
chonnikarn.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโคกสำโรง
2 เม.ย. 2562 13:35:22
269 น.ส.นัทฎามลณ์ ณัธญาธรนินน์
natdamon.na@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกสำโรง
2 เม.ย. 2562 13:33:59
270 น.ส.สุวนันท์ หนุนกระโทก
suwanan.nu@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านโคกสำโรง
2 เม.ย. 2562 13:32:00
271 น.ส.ปริศนา จิตมานะ
pridsana.ch@korat2.go.th
ครู
โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
2 เม.ย. 2562 10:39:27
272 นายพิเชษฐ์ พวกแสน
pichet.po@korat2.go.th
ครู
บ้านเมืองพลับพลา
2 เม.ย. 2562 10:38:29
273 นายฉลอง กอบเกษ
chalong.ko@korat2.go.th
ครู
บ้านสวนหอม
2 เม.ย. 2562 10:35:12
274 นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
thanitphong.ch@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยปอ
25 มี.ค. 2562 13:55:55
275 นายสมชัย สันติภัคพงศ์
somchai.su@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านพิชิตคเชนทร์
25 มี.ค. 2562 13:55:13
276 นางสุชาดา แดงจันทึก
suchada.da@korat2.go.th
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป. นครราชสีมา เขต 2
15 มี.ค. 2562 14:19:08
277 นายสหพันธ์ เปาจันทึก
sahaphan.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระทุ่มแท่น
15 มี.ค. 2562 14:18:17
278 นายธนากร เสาแก้ว
tanakon.sa@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหนองนกกวัก
12 มี.ค. 2562 16:14:20
279 นายธงชัย แทนจะโปะ
thongchai.ta@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านด่านเกวียน
12 มี.ค. 2562 16:13:26
280 นายสุริยา ค้าคุ้ม
suriya.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านหินโคน
11 มี.ค. 2562 14:31:41
281 น.ส.ปาริชาติ เสียดกระโทก
parichat.si@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านหนองไผ่
7 มี.ค. 2562 09:26:49
282 นางวันเพ็ญ ทองดี
wanpen.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหัวสะพาน
6 มี.ค. 2562 14:00:17
283 น.ส.พัทธวรรณ ดาโสภา
pattawan.da@korat2.go.th
ครู
บ้านหัวทำนบ
6 มี.ค. 2562 13:59:27
284 น.ส.สุภัทรียา คบขุนทด
supattareeya.ko@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านคลองสารเพชร
6 มี.ค. 2562 13:57:52
285 น.ส.นภวรรณ ภิญโญดม
napawan.pi@korat2.go.th
ครู
บ้านถนนหัก
6 มี.ค. 2562 09:45:18
286 นางเพ็ชรไพรินทร์ ด้วงมุขพะเนา
pedpairin.do@korat2.go.th
ครู
บ้านลุงเขว้า
15 ก.พ. 2562 10:07:41
287 น.ส.รัชนี ทรัพย์นา
ratchanee.sa@korat2.go.th
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รักชาติประชาบำรุง
15 ก.พ. 2562 10:07:16
288 น.ส.ศรินธร ปาทาน
sarinthorn.pa@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านซับตะคร้อ
4 ก.พ. 2562 15:13:58
289 น.ส.พิชญา อริยเดช
pichaya.ar@korat2.go.th
ครู
บ้านซับตะคร้อ
4 ก.พ. 2562 15:14:16
290 น.ส.ญาธิดา ศรีลาเลิศ
yatida.sr@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
30 ม.ค. 2562 23:12:26
291 นายจรีวุฒิ กรรภิรมย์
jareewut.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกสำโรง
26 ธ.ค. 2561 09:44:44
292 นายปิติภัทร อบทองหลาง
pitipat.ob@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านคลองกลาง
21 ธ.ค. 2561 10:11:27
293 นายเศรษฐเมธ พรมวัง
setthamet.ph@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านด่านพัฒนา
29 พ.ย. 2561 11:43:22
294 น.ส.มยุรี เผื่อนงูเหลือม
mayuree.ph@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนวัดรวง
4 ธ.ค. 2561 11:17:42
295 นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง
weerawat.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านยอกขาม
4 ธ.ค. 2561 11:16:28
296 นายทวีศักดิ์ พันธนาม
thawisak.pa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยอกขาม
4 ธ.ค. 2561 11:07:36
297 นางบัวชุม บุญมาหนองคู
buachoom.bu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองนกกวัก
4 ธ.ค. 2561 10:58:29
298 นายอำนาจ ฉิมนอก
amnat.ch@korat2.go.th
ครู
วัดพะโค
21 พ.ย. 2561 09:20:53
299 น.ส.ธนพร ปักษา
thanaporn.pu@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองหัวแรด
21 พ.ย. 2561 09:19:30
300 น.ส.เพชรลดา หงส์ใส
phetlada.ho@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านสารภี
15 พ.ย. 2561 11:09:59
301 ว่าที่ร.ต.ดนุวัศ ไชยสงค์
danuwas.ch@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนพลับพลา
15 พ.ย. 2561 09:56:01
302 นายประกอบ ป้อมทะเล
prakob.po@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
ชุมชนพลับพลา
15 พ.ย. 2561 09:54:46
303 นายนรินทร์ คำกายปรง
narin.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองบัวโคก
14 พ.ย. 2561 14:06:02
304 นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง
thammarat.ra@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองบัวโคก
14 พ.ย. 2561 09:15:25
305 นางรุ่งนภา สันติภัคพงศ์
rungnapa.su@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองกก
2 พ.ย. 2561 14:58:35
306 นายโรจน์ศักดิ์ พืชทองหลาง
rojsak.pu@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:50:15
307 นายรัฐพงษ์ หมื่นโยชน์
rattapong.mu@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:49:17
308 นายอะนุ คำคง
anu.ka@korat2.go.th
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:48:22
309 นางนวพรรษ ตั้งอยู่ดี
nawaphat.th@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:47:12
310 นายสังเวียน เดชะโคบุตร
sanvean.da@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:43:23
311 นางละออง บุบผามาลา
raoong.bo@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:42:21
312 นางสำรวย เดชะโคบุตร
somroy.da@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:41:18
313 นางคณิตตา เปรมจรูญ
kanitta.pr@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:38:31
314 นายวีรชาติ วิทิตวุฒินันท์
werachart.wi@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:37:26
315 น.ส.ธัญญรัตน์ เยื่องอย่าง
thanyarat.ye@korat2.go.th
ครู
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:35:41
316 นายสุรพล หมื่นโยชน์
surapon.mu@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหลุ่งตะเคียน
1 พ.ย. 2561 13:34:09
317 นางภิรดี เพิ่มพูน
piradee.pe@korat2.go.th
ครู
ชุมชนวัดรวง
29 ต.ค. 2561 15:11:46
318 น.ส.อ้อย สงึมรัมย์
oiy.sa@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองนา
21 ต.ค. 2561 19:45:00
319 น.ส.ชิษณุชา ใสแจ่ม
chisanucha.sa@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านหนองบอน
19 ต.ค. 2561 17:01:37
320 นางจุรีพร ทิศกระโทก
jureeporn.ti@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองแมว
18 ต.ค. 2561 15:20:40
321 น.ส.ทวิพร นิยมไร่
thawiporn.ni@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านบุวังหว้า
14 ต.ค. 2561 08:36:34
322 นางนิตย์รดี ทินกระโทก
nidradee.th@korat2.go.th
ครู
บ้านบุวังหว้า
14 ต.ค. 2561 08:35:16
323 น.ส.อุบล อุทิศสาร
ubol.ut@korat2.go.th
ครู
ชุมชนสว่างวิทยา
11 ต.ค. 2561 11:14:52
324 น.ส.อนัตยา พุทธบุรี
anattaya.ph@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
ชุมชนสว่างวิทยา
11 ต.ค. 2561 11:13:46
325 นางสวรส จันทร์แทน
sawarot.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนตาพรม
11 ต.ค. 2561 11:12:36
326 นางรุ้งทิพย์ เพ็ชรกลับ
rungthip.pe@korat2.go.th
ครู
บ้านท่าอ่าง
10 ต.ค. 2561 10:47:25
327 น.ส.ชุติกาญจน์ บุญลี
chutikarn.bo@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองตะไก้
10 ต.ค. 2561 10:35:20
328 น.ส.ภัทรธินันธ์ ภัทรดำรงพิสิฐ์
pattinan.pa@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองบอน
10 ต.ค. 2561 10:33:45
329 น.ส.สุภาพร พินศิริ
supaporn.pi@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
9 ต.ค. 2561 21:24:51
330 น.ส.ธมลวรรณ สุขนางรอง
thamonwan.su@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านหนองบอน
9 ต.ค. 2561 15:55:56
331 น.ส.ภัศราพร ประติสัตย์
patsaraporn.pr@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
วัดพะโค
9 ต.ค. 2561 15:54:55
332 นายทวีศักดิ์ พันธุรัตน์
taweesak.pu@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วัดหินมงคล
9 ต.ค. 2561 15:54:01
333 นายวัฒนากรณ์ นามล้ำ
wattanakorn.na@korat2.go.th
ครู
บ้านจอมศรี
9 ต.ค. 2561 15:52:46
334 น.ส.นุชนาฏ ชูช่วย
nutchanat.ch@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านกันผม
9 ต.ค. 2561 12:11:29
335 นางสมพร จงรัตน์กลาง
somporm.jo@korat2.go.th
ครู
บ้านกันผม
9 ต.ค. 2561 12:10:18
336 นางสุพัตรา ดาทอง
supattra.da@korat2.go.th
ครู
บ้านบุวังหว้า
9 ต.ค. 2561 09:29:55
337 นายมานะ ครุธาโรจน์
mana.kh@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
9 ต.ค. 2561 09:28:45
338 น.ส.วิภาดา เสนานนท์
vipada.se@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
9 ต.ค. 2561 09:22:47
339 น.ส.วัลวิสา ภูผาดาว
wanvisa.po@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองยาง
8 ต.ค. 2561 15:21:54
340 นายนิกร เพ็งลี
nikron.pe@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตูม
8 ต.ค. 2561 15:21:31
341 นางพิมลพร สุรัยรัตน์
pimonporn.su@korat2.go.th
ครู
บ้านตูม
8 ต.ค. 2561 15:16:10
342 นางสิริวิมล มุลานนท์
siriwimon.mu@korat2.go.th
ครู
บ้านโนนปอแดง
8 ต.ค. 2561 11:33:14
343 นายสุรศักดิ์ ไชยเวศ
surasak.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านโกรกไม้แดง
8 ต.ค. 2561 11:32:06
344 น.ส.นภัสกรณ์ แจ้งหมื่นไวย
napatsakon.ja@korat2.go.th
ครู
อรพิมพ์วิทยา
8 ต.ค. 2561 11:29:52
345 นางนภสินธุ์ อินมะดัน
napasin.in@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองยาง
7 ต.ค. 2561 10:06:45
346 น.ส.อสมาภรณ์ ระงับพิศม์
asamaphon.ra@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านกันผม
6 ต.ค. 2561 22:41:48
347 น.ส.เสาวลักษณ์ พูลทรัพย์
soawalak.pu@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าอ่าง
6 ต.ค. 2561 14:59:12
348 นายภูมิศักดิ์ ชาติธนวัฒน์
phumisak.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านกรูด
5 ต.ค. 2561 21:16:06
349 จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
smith.po@korat2.go.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:20:44
350 น.ส.จิตอารีย์ ปัญญาแจ้งสกุล
jitaree.pu@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:19:27
351 นางพยอม รัตนาภรณ์
phayom.ra@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:18:36
352 นางสุพร ธรรมบันเทิง
suporn.th@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:17:49
353 น.ส.ภัทรภร ภูวงศ์
bhudhtarabhorn.ph@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:16:50
354 นางประภาวรรณ ไขแสง
prapawan.kh@korat2.go.th
ครู
บ้านห้วยแคน
5 ต.ค. 2561 15:15:09
355 นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด
sutthiruk.ch@korat2.go.th
ครู
บ้านบุวังหว้า
5 ต.ค. 2561 15:13:34
356 น.ส.ศุภิดา ชวนประโคน
supida.ch@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ชุมชนสว่างวิทยา
5 ต.ค. 2561 15:12:34
357 นางเพ็ญศรี เกิดเทอดวงษ์
pensri.kr@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:10:09
358 น.ส.นฤชล ผิวผักแว่น
naruechon.ph@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านหลุ่งตะเคียน
5 ต.ค. 2561 15:08:03
359 นางอาพา ตวยกระโทก
arpra.tu@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:03:10
360 นางจำรัส อุดมศักดิ์
jamrat.ud@korat2.go.th
ศึกษานิเทศก์
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 15:01:50
361 น.ส.ลลิตา นิยมสุข
lalita.ni@korat2.go.th
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป. นครราชสีมา เขต 2
5 ต.ค. 2561 14:59:30
362 นายประสาน อรพิมพ์
prasan.or@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อรพิมพ์วิทยา
5 ต.ค. 2561 14:58:15
363 นายประเสริฐศักดิ์ ศรีถาวร
prasertsak.sr@korat2.go.th
ครู
บ้านโคกสะอาด
5 ต.ค. 2561 14:57:56
364 นางเสาวลักษณ์ จักกะปาณี
saowalak.ja@korat2.go.th
ครู
บ้านบุวังหว้า
4 ต.ค. 2561 15:06:38
365 น.ส.อินทร์แปง สมานมิตร
inpang.sa@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านท่าลาดขาว
4 ต.ค. 2561 15:04:11
366 นางวิภาพร ปักกาเวสา
wipaporn.pa@korat2.go.th
ครู
บ้านซ่าเลือด
4 ต.ค. 2561 14:54:27
367 นายชัยพร ชูชาติ
chaiporn.ch@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
บ้านลุงเขว้า
4 ต.ค. 2561 14:52:57
368 น.ส.ปิยนุช นอกกระโทก
piyanuch.no@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านลุงเขว้า
4 ต.ค. 2561 14:51:24
369 น.ส.สุภักตร์ ปลิงกระโทก
supuk.pl@korat2.go.th
ครูผู้ช่วย
อรพิมพ์วิทยา
4 ต.ค. 2561 14:36:57
370 นายไพฑูรย์ น้อยหนองหว้า
paitoon.no@korat2.go.th
ครู
บ้านห้วยปอ
4 ต.ค. 2561 14:35:31
371 นางสังวร น้อยหนองหว้า
sungworn.no@korat2.go.th
ครู
บ้านห้วยปอ
4 ต.ค. 2561 14:33:45
372 น.ส.ปวีณา หนองบุญ
paweena.nh@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วัดหนองพลวง
4 ต.ค. 2561 14:30:32
373 นางสำราญ เถกระโทก
samran.th@korat2.go.th
ครู
วัดหินมงคล
4 ต.ค. 2561 10:56:38
374 นางน้ำฝน ภู่มะเริง
namfon.ph@korat2.go.th
ครู
ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
4 ต.ค. 2561 10:45:08
375 นายธานินทร์ ฐานกระโทก
thanin.th@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านโนนตาพรม
4 ต.ค. 2561 10:44:57
376 นายกฤชฐา ดอนกระโทก
kridchatha.do@korat2.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองจอก
4 ต.ค. 2561 10:44:48
377 นายชิติพัทธ์ จรูญแสง
chitipat.ja@korat2.go.th
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านท่าตะเคียน
4 ต.ค. 2561 10:44:28
378 นายสุขสมชัย โสมาบุตร
sooksomchai.so@korat2.go.th
ครู
ชลประทานนาตลิ่งชัน
3 ต.ค. 2561 21:26:00
379 นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ
anatthakon.yo@korat2.go.th
ครู
บ้านหนองจาน
3 ต.ค. 2561 21:03:34
380 นายทนงศักดิ์ จันทรวิวัฒน์
tanongsak.ja@korat2.go.th
งานบริหารทั่วไป
บ้านหินโคน
3 ต.ค. 2561 14:09:20
381 นายทองไทยแท้ ทองดีนอก
thongthaitae.th@korat2.go.th
ครู
บ้านพระ
3 ต.ค. 2561 11:45:58
382 นางวิภาวรรณ จันทรวิวัฒน์
wipawan.ja@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
3 ต.ค. 2561 09:19:42
383 นางสุกัญญา รัตนาภรณ์
sukanya.ra@korat2.go.th
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. นครราชสีมา เขต 2
3 ต.ค. 2561 07:35:36
384 นายสรายุทธ กล้าไพรี
s.klapairee@korat2.go.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สพป. นครราชสีมา เขต 2
2 ต.ค. 2561 15:28:42
385 นายสมคิด ปลิงกระโทก
somkid@korat2.go.th
เจ้าพนักงานธุรการ
สพป. นครราชสีมา เขต 2
2 ต.ค. 2561 15:17:03